Zasiłek macierzyński w Polsce: Kompleksowy przewodnik

Redakcja

20 stycznia, 2024

Zasiłek macierzyński to świadczenie, które przysługuje rodzicom w związku z narodzinami dziecka. W Polsce, zasiłek macierzyński jest jednym z kluczowych elementów wsparcia dla rodzin, które mają na celu umożliwienie rodzicom opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z zasiłkiem macierzyńskim, takie jak jego definicja, kto ma prawo do tego świadczenia, jakie są kwoty zasiłku, jak długo można go otrzymywać oraz jak ubiegać się o niego.

Czym jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, które przysługuje rodzicom w związku z narodzinami dziecka. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe rodziny oraz umożliwienie rodzicom opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. Zasiłek macierzyński ma również na celu zabezpieczenie dochodów rodziców w okresie, gdy nie mogą oni pracować ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński: Rozróżnienie

Choć często mylone, zasiłek macierzyński a urlop macierzyński to dwa różne pojęcia. Urlop macierzyński to czas wolny od pracy, który przysługuje matce lub ojcu dziecka w związku z narodzinami lub adopcją. W Polsce, urlop macierzyński trwa 20 tygodni dla jednego dziecka, 31 tygodni dla dwojga dzieci narodzonych w jednym porodzie, 33 tygodnie dla trojga dzieci i 35 tygodni dla czwórki i więcej dzieci.

Zasiłek macierzyński natomiast to świadczenie pieniężne, które przysługuje rodzicom w okresie urlopu macierzyńskiego. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od podstawy wymiaru świadczenia, a jego wypłata odbywa się przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub pracodawcę.

Zasiłek macierzyński a zasiłek rodzicielski: Kluczowe różnice

Zasiłek macierzyński a zasiłek rodzicielski to dwa różne świadczenia, które mają na celu wsparcie rodziców w okresie opieki nad dzieckiem. Zasiłek macierzyński, jak już wspomniano, przysługuje rodzicom w okresie urlopu macierzyńskiego. Zasiłek rodzicielski natomiast to dodatkowe świadczenie, które przysługuje rodzicom po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek rodzicielski może być wykorzystany przez matkę lub ojca dziecka, a jego długość wynosi 32 tygodnie dla jednego dziecka, 34 tygodnie dla dwojga dzieci narodzonych w jednym porodzie, 36 tygodni dla trojga dzieci i 38 tygodni dla czwórki i więcej dzieci. Warto zaznaczyć, że zasiłek rodzicielski może być wykorzystany w sposób elastyczny, np. w formie urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Kto ma prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje rodzicom, którzy spełniają określone wymagania dotyczące ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że zasiłek macierzyński jest dostępny zarówno dla matek, jak i ojców, jednak na nieco innych zasadach.

Wymagania dotyczące zasiłku macierzyńskiego

Aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego, rodzice muszą spełniać następujące wymagania:

 • Być ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia społecznego (np. pracować na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzić własną działalność gospodarczą).
 • Opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe przez co najmniej 90 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego.
 • W przypadku ojców, być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warto również zauważyć, że zasiłek macierzyński przysługuje również rodzicom, którzy adoptują dziecko lub zostają jego opiekunami prawnymi. W takim przypadku wymagania dotyczące ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia są takie same, jak dla rodziców biologicznych.

Czy zasiłek macierzyński jest dostępny dla ojców?

Tak, zasiłek macierzyński jest dostępny również dla ojców, jednak na nieco innych zasadach niż dla matek. Ojciec dziecka ma prawo do tzw. urlopu ojcowskiego, który trwa 2 tygodnie i może być wykorzystany w ciągu pierwszego roku życia dziecka. W okresie urlopu ojcowskiego przysługuje mu zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru świadczenia.

Warto również wspomnieć, że ojciec może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego przysługującego matce, jeśli matka zdecyduje się na wcześniejsze powrót do pracy. W takim przypadku ojciec musi spełniać wymagania dotyczące ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia, tak jak matka.

Jakie są kwoty zasiłku macierzyńskiego?

Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy od podstawy wymiaru świadczenia, która jest obliczana na podstawie dochodów osiągniętych przez rodzica w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego. Warto zaznaczyć, że kwota zasiłku macierzyńskiego może się różnić w zależności od długości urlopu oraz sytuacji rodzicielskiej.

Jak obliczyć kwotę zasiłku macierzyńskiego?

Aby obliczyć kwotę zasiłku macierzyńskiego, należy wykonać następujące kroki:

 1. Obliczyć podstawę wymiaru świadczenia, czyli sumę dochodów osiągniętych przez rodzica w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego.
 2. Podzielić podstawę wymiaru świadczenia przez 365 dni, aby uzyskać dzienną stawkę zasiłku.
 3. Pomnożyć dzienną stawkę zasiłku przez liczbę dni urlopu macierzyńskiego.

Warto zaznaczyć, że w przypadku urlopu macierzyńskiego trwającego do 26 tygodni, zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru świadczenia. Natomiast w przypadku urlopu trwającego dłużej niż 26 tygodnie, zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy wymiaru świadczenia.

Czy kwota zasiłku macierzyńskiego może się zmieniać?

Tak, kwota zasiłku macierzyńskiego może ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji rodzicielskiej, np. gdy rodzic zdecyduje się na przedłużenie urlopu macierzyńskiego lub gdy ojciec dziecka przejmuje część urlopu macierzyńskiego. W takich sytuacjach kwota zasiłku macierzyńskiego może być dostosowana do nowych okoliczności, np. obniżona z 100% do 60% podstawy wymiaru świadczenia.

Warto również pamiętać, że kwota zasiłku macierzyńskiego może być różna dla matek i ojców, w zależności od spełniania przez nich wymagań dotyczących ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia. Dlatego warto sprawdzić swoje uprawnienia przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Jak długo można otrzymywać zasiłek macierzyński?

Okres otrzymywania zasiłku macierzyńskiego zależy od indywidualnej sytuacji rodzica oraz długości urlopu macierzyńskiego. W Polsce, zasiłek macierzyński przysługuje na różnych zasadach w zależności od liczby dzieci oraz rodzaju urlopu.

Okres otrzymywania zasiłku macierzyńskiego

W przypadku urodzenia jednego dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje przez 20 tygodni. Jeśli rodzice mają więcej niż jedno dziecko, okres otrzymywania zasiłku macierzyńskiego może być dłuższy:

 • W przypadku urodzenia bliźniąt – 31 tygodni,
 • W przypadku urodzenia trojaczków – 33 tygodnie,
 • W przypadku urodzenia czworaczków lub więcej dzieci – 35 tygodni.

Warto zaznaczyć, że zasiłek macierzyński może być łączony z zasiłkiem rodzicielskim, który przysługuje na 32 tygodnie (lub 34 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka). W sumie, rodzice mogą otrzymywać zasiłek macierzyński i rodzicielski przez maksymalnie 52 tygodnie (lub 54 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka).

Czy można przedłużyć okres otrzymywania zasiłku macierzyńskiego?

W niektórych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia okresu otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Przykładowo, jeśli dziecko wymaga dłuższej opieki ze względu na stan zdrowia, rodzic może ubiegać się o dodatkowy, płatny urlop wychowawczy. Warto jednak pamiętać, że przedłużenie okresu otrzymywania zasiłku macierzyńskiego może wpłynąć na wysokość świadczenia, które może zostać obniżone z 100% do 60% podstawy wymiaru świadczenia.

W przypadku, gdy oboje rodziców korzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, mogą oni swobodnie rozdzielić okres otrzymywania zasiłku między sobą, co pozwala na elastyczne dostosowanie czasu opieki nad dzieckiem do indywidualnych potrzeb rodziny.

Jak ubiegać się o zasiłek macierzyński?

W celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego, należy przejść przez procedurę aplikacyjną, która obejmuje kilka etapów. W poniższych podrozdziałach przedstawimy szczegółowy przewodnik po procedurze aplikacyjnej oraz omówimy najczęstsze błędy popełniane podczas składania wniosku o zasiłek macierzyński.

Procedura aplikacyjna krok po kroku

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka – Po urodzeniu dziecka, rodzic powinien zgłosić jego urodzenie do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu urodzenia.
 2. Wypełnienie wniosku o zasiłek macierzyński – Następnie, rodzic powinien wypełnić wniosek o zasiłek macierzyński (formularz ZUS Z-12), który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub w placówkach ZUS.
 3. Załączanie dokumentów – Do wniosku o zasiłek macierzyński należy dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz, w przypadku ojców, oświadczenie o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego.
 4. Złożenie wniosku – Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w swoim miejscu pracy lub, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, w ZUS.
 5. Oczekiwanie na decyzję – Po złożeniu wniosku, ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego. W przypadku pozytywnej decyzji, zasiłek zostanie wypłacony na konto bankowe wnioskodawcy.

Często popełniane błędy podczas składania wniosku o zasiłek macierzyński

Podczas składania wniosku o zasiłek macierzyński, warto zwrócić uwagę na kilka często popełnianych błędów, które mogą opóźnić proces przyznawania świadczenia:

 • Niekompletne dokumenty – Przed złożeniem wniosku, upewnij się, że dołączyłeś wszystkie wymagane dokumenty, takie jak kopia aktu urodzenia dziecka czy oświadczenie o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego.
 • Błędy w wypełnieniu wniosku – Starannie wypełnij wniosek, unikając błędów w danych osobowych, numerach PESEL czy okresach urlopu macierzyńskiego.
 • Przekroczenie terminu złożenia wniosku – Wniosek o zasiłek macierzyński należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego. W przypadku opóźnienia, zasiłek może zostać przyznany z opóźnieniem.

Staranne przygotowanie wniosku oraz unikanie powyższych błędów pozwoli na sprawniejsze przejście przez procedurę aplikacyjną i szybsze uzyskanie zasiłku macierzyńskiego.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty dotyczące zasiłku macierzyńskiego w Polsce. Przedstawiliśmy definicję zasiłku macierzyńskiego oraz różnice między nim a urlopem macierzyńskim i zasiłkiem rodzicielskim. Wyjaśniliśmy, kto ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, jakie są wymagania oraz czy zasiłek ten jest dostępny dla ojców. Omówiliśmy również kwoty zasiłku macierzyńskiego, sposób obliczania oraz ewentualne zmiany kwoty zasiłku.

W dalszej części artykułu przedstawiliśmy informacje na temat długości okresu otrzymywania zasiłku macierzyńskiego oraz możliwości przedłużenia tego okresu. Na koniec omówiliśmy procedurę aplikacyjną krok po kroku oraz często popełniane błędy podczas składania wniosku o zasiłek macierzyński.

Mamy nadzieję, że ten kompleksowy przewodnik po zasiłku macierzyńskim w Polsce pomoże rodzicom w lepszym zrozumieniu swoich praw oraz uprawnień związanych z tym świadczeniem. Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami na naszym blogu, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat zasiłków i świadczeń dla rodziców w Polsce.

Polecane: